Signāls biznesa uzsākšanai

Par projektu

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu reģionos, izmantojot inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta risinājumu un rīku kopumu. Projektā piedalās trīs partneri: pa vienam partnerim no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Partneri kopā izstrādās un vadīs semināru sēriju, kas ir paredzēti, lai stimulētu mērķauditorijas pārstāvju interesi par uzņēmējdarbību, iepazīstinātu viņus ar uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības labās prakses piemēriem, kā arī attīstītu viņu uzņēmējdarbības spējas, nodrošinot praktiskas iespējas. Uzņēmēj prasmju attīstībā un praktizēšanā tiks izmantots ne tikai teorētisko zināšanu un mentoringa sasaiste, bet arī novatorisks formāts, kas balstīts uz aktīvu mācīšanos ar spēles.

Projekta mērķa grupa ir cilvēki pirmspensijas vecumā, kuri apsver iespēju uzsākt biznesu, ieskaitot tos, kuri šobrīd varētu arī būt bez darba. Paredzams, ka projekta rezultātā programmas teritorijā tiks izveidoti jauni uzņēmumi un darbavietas, tādējādi samazinot pirmspensijas vecuma cilvēku bezdarbu un veicinot pārrobežu reģiona ekonomisko izaugsmi. 30 dažādi biznesa pārstāvji, kuri uzsāka uzņēmējdarbību vai mainīja savu darbību piecdesmit gadu vecumā un vēlāk, dalīsies pieredzē, grūtībās un izaicinājumos uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Informācija par programmu

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro.

Saites

Finansējums

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Eiropas Savienības finansējuma daļa 187209,67 EUR

Projekta īstenošanas periods

27/05/2020 – 26/05/2022

Social media

Atruna (disclaimer)

Šī mājaslapa tika izveidota un uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs mājaslapas saturu pilnībā ir atbildīgs Panevēžas Darba tirgus mācību centrs un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Video par projektu